مخلفات

پنجشنبه ٢۸ مهر ،۱۳۸٤

 

الف- من اسیر این تناقض ام : از یک سو، باور دارم که دیگری را بهتر از هر کسی می شناسم و دانشم را پیروزمندانه به رخ اش می کشم؛ و از سوی دیگر، اغلب از این واقعیت آشکار جا می خورم که دیگری نفوذ ناپذیر، سرکش ، و درنیافتنی است.

 

ب- این راست نیست که هرچه عاشق تر باشی بهتر درک می کنی؛ همه ی آنچه عشق و عاشقی از من می خواهد فقط درک این حکمت است: دیگری نشناختنی است... پس من در مسرت عشق وزیدن به یک ناشناس غرق می شوم، کسی که تا ابد ناشناس خواهد ماند: سیری عارفانه : من آن چه را نمی شناسم می شناسم.

 

رولان بارت

 

محمد
 

[ خانه| آرشيو |

خانه
آرشيو

پرشين‌بلاگ